Iskolánk bemutatása

Mottó:

“ Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

Iskolánk bemutatása

Iskolánk neve Szent István Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szil. E helyen 1958 óta folyik a Szil és környéke gyermekeinek nevelése, oktatása.

Iskolánk több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy a nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Iskolánk fenntartója Szil Község Önkormányzata 2007. szeptember 1.-től iskolafenntartói társulás keretében, mint gesztor önkormányzat, látja el Szil, Páli, Rábacsanak, Rábasebes, Egyed, Sopronnémeti, Szilsárkány, Zsebeháza községek közoktatási feladatait. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása, valamint művészeti nevelése-oktatása alapszinten. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik, kiegészülve Egyed község alsó tagozatos tagiskolájával, és az alapfokú művészetoktatási évfolyamokkal.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett az életben boldogulni tudó embereket szeretnének nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennünk munkálkodó pedagógus fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő diákoknak.

Az intézmény bemutatása

Községünk iskolája körzeti feladatokat lát el. A népi hagyományokban gazdag múltat emlékeit öntevékeny művészeti csoportok őrzik.

A körzeti általános iskolába a szomszédos községekből bejáró gyerekek:

Település neve Osztályok
Sopronnémeti 1-8.
Zsebeháza 1-8.
Szilsárkány 1-8.
Rábacsanak 5-8.
Egyed 5-8.
Páli 1-8.

Ezen kívül az alábbi településekről is vannak tanulóink:

Beled, Magyarkeresztúr, Pásztori, Bősárkny.

Iskolánk korszerű feltételekkel, hosszú távra szóló forrásbefektetésekkel működik. Az épület helyiségei és felszereltsége megfelelő feltételeket adnak, a nevelés-oktatás feladatainak megvalósításához.

Az alkalmazotti kör felkészültsége, a tanulókhoz és a munkához való pozitív hozzáállása a jó színvonal biztosítéka. A tanulók összetétele heterogén, az átlagosnál magasabb értelmi képességű tanulók mellett közepes és gyenge képességűek is megtalálhatók.

Körzeti általános iskolánkban az osztott évfolyamok megtartására törekszünk. Nyitottak vagyunk a körzeti feladatellátás további szélesítésére.

Fontosnak tartjuk, hogy a helyi tradíciók és partnereink minél teljesebb körű megelégedettségére végezzük munkánkat.

Felelősek vagyunk tanulóink testi-lelki fejlődéséért, segítjük őket abban a folyamatban, amelyben az intézményi gyermekideált igyekeznek megközelíteni.

Takarékos, költség-hatékony gazdálkodás megvalósítására törekszünk.

Munkánk középpontjában mindenkor a tanuló és annak érdeke áll, tanítványaink iránti tiszteletünket következetességgel, erőfeszítést kívánó követelményekkel fejezzük ki.

Arra törekszünk, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk az intézményünket érintő kihívásokhoz, érjük el térségünkben való előnyös különbözőséget, mely jövőnk záloga lehet.

Elkötelezettek vagyunk a minőségirányítási rendszer működtetésében, figyelembe véve a változó társadalmi igényeket és partnereink elvárásait. Fenntartónk és intézményvezetésünk biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket.

Aktívan részt veszünk célpályázatok írásában, mellyel intézményünk feltételeit, szakmai munkáját, minőségirányítási tevékenységét fejlesztjük.

Minőségpolitikánk érvényes minden dolgozónkra, tanulónkra, az intézmény minden tevékenységére.

Fenntartónk és az intézményvezetés a minőségi munka feltételeit a tervszerű működtetéssel, a külső és belső képzések erőforrásainak megteremtésével és a megfelelő munkakörnyezet fenntartásával biztosítja.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy intézményünkben minden gyermek hátrányos megkülönböztetés nélkül igénybe veheti az alapellátáson túli szolgáltatásokat is (alapfokú művészetoktatás, úszásoktatás).

Intézményünk célja, hogy gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket neveljen.

 

Az intézmény arculata, jellemzői:

Intézményünk szerkezete: 1-8 évfolyamos általános iskola, mely társulásban működik.

A bevezető és kezdő szakaszban hagyományos módszerekkel történő alapképzés folyik.

Nagy hangsúlyt fektetünk az 1-4. osztályban a bevezető és a kezdő szakaszban folyó képzésre, ahol legfőbb célunk az alapkészségek olyan szintű fejlesztése, melyre eredményesen, biztosan lehet építeni. Az iskolába kerülő gyerekekkel az iskolai élet megszerettetése, a jó és biztonságos közérzet kialakítása a célunk. Odafigyelünk arra, hogy a nevelés a családi és az óvodai nevelés eredményeire épüljön. A családokkal való együttműködésre törekedve szervezzük meg az egészséges testi, lelki és szellemi fejlesztés feltételrendszerét. Fontosnak tartjuk a tanuló közösségi tevékenységben való aktív részvételét, az együttműködéshez szükséges képességek, készségek és erkölcsi tulajdonságok fejlesztését. Kiemelt feladat, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése tanórákon, a napközis foglalkozás keretében. A tanulók érdeklődésére építve fejlesztjük a felelősségtudatot, a kitartás képességét, érzelemviláguk gazdagodását. Fejlesztve támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, közreműködünk a tanulási nehézségek leküzdésében. Kiemelten törődünk a hátrányok csökkentésével, mely a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő érési üteméből fakad.

Az alapozó és a fejlesztő szakaszban, az 5-8. évfolyamig következetesen folytatjuk eddigi munkánkat. Ennek érdekében a legfontosabb nevelési célnak az alapvető emberi értékek megalapozását, a megfelelő normarendszer kialakítását tekintjük. Törekszünk arra, hogy a tudás, a tanulás fontos érték legyen tanulóink számára. Létfontosságú az egészséges életmódra nevelés a szabadidő kultúrált eltöltésének tanításával, a szenvedély betegségek megelőzése érdekében. Ebben az életszakaszban is kiemelt feladat a közösségbe illeszkedés szabályainak betartása az egyéni és a közérdek fogalmának tisztázása, alkalmazása annak érdekében, hogy a tanulók önmagukkal és a környezetükkel is harmóniában éljenek. Fontos az önismeret fejlesztés a tanulási szakasz végén bekövetkező pályaválasztás sikeressége érdekében.

Az oktatás területén arra, hogy a differenciálódó tantárgyi rendszerben kialakítsuk az önálló tanulás képességét. A tanulási tevékenységben kiemelt szerepet kapjon a szóbeliség arányának növelése. A tanulók egészséges terhelése elengedhetetlen jellemzője a középiskolára készítés folyamatának. Iskolánk épít a tanulók egyéni érdeklődésükre, kötelességtudatukra, kitartásukra, önfegyelmükre is.

Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, a tehetséggondozásra, a képességek fejlesztésére, a felzárkóztatásra, az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítására, a velük való azonosulásra.

Az iskolai programban hangsúlyos szerepet kap a differenciált oktatás, amely sikerrel igazodik a tanulók egyéni adottságaihoz. A tanulmányi és neveltségi szintfelmérések adatait, tapasztalatait felhasználjuk célkitűzéseink tervezésénél, a felzárkóztató és fejlesztő programok, a nevelési célok, a gyermekvédelmi és osztályfőnöki feladatok kijelölésénél. Iskolánk széleskörű szolgáltatást kínál: napközi- és tanulószobai foglalkoztatást, sportolási lehetőségeket, szaktárgyi elmélyülést, szabadidő hasznos eltöltését, mely a tehetséggondozást is szolgálja.

A napközis foglalkozásokat úgy szervezzük meg, hogy – a szülők igényei szerint – eleget tegyenek az iskolai felkészítéssel, és a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak. Ennek figyelembevételével a pedagógusok legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy megszervezzék a tanulásra fordított időt, megteremtsék a felkészüléshez szükséges feltételeket. Céljuk elsajátíttatni a tanulókkal az egyéniségüknek, életkoruknak megfelelő helyes és eredményes tanulási módszereket, fejleszteni önállóságukat. Segítenek abban, hogy a tanulók elérjék a képességeikhez mért optimális tanulmányi eredményeket. Rendszeres ellenőrzéssel, értékeléssel egymás segítségére, önellenőrzésre, pontos munkavégzésre neveljük tanulóinkat. A napközis gyermekeknek sokirányú tevékenységre van szükségük, ezért arra törekszünk, hogy a szabadidős foglalkozások járuljanak hozzá pihenésük, mozgás igényük kielégítéséhez, egyéni érdeklődésük kibontakoztatásához.

Iskolánk világnézetileg semleges, az emberi jogokkal összhangban a lelkiismereti és vallásszabadságot tiszteletben tartjuk.

Az intézményünkben különös jelentősége van annak, hogy alapfokú művészeti táncoktatást is folytat. Ennek köszönhetően egészül ki az oktatás, művészeti tevékenységgel, és így válik a község utánpótlás nevelő bázisává.

Iskolánk közvetlen partnerei a teljesítményképes tudás elsajátítását fogalmazták meg elvárásaikban, és tantárgyi prioritásokban gondolkodnak. Igényeik között előtérbe került az idegen nyelv, a számítástechnika, a matematika, az anyanyelv és a művészeti jellegű tantárgyak kiemelt kezelése.

Iskolánk a COMENIUS program területén szerzett tapasztalatokat. Azonosítottuk a közvetlen és közvetett partnereinket. Szil Község Önkormányzata elvárja, hogy iskolánk a képzési prioritásokat partnerigények szerint meghatározza, intézményünk arculatformálási törekvéseit támogatja.

Intézményünk célja, hogy gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket neveljen.

Intézmény székhelye:

9326 Szil, Dózsa u.1.

Telephelyei:

–                     Központi iskola: 9326 Szil, Dózsa u.1.

–                     1. sz. tagiskola Egyed 9314 Egyed Fő u. 7.

 

 

Általános iskolai oktatás:

 

Iskolai tanulócsoportok száma tagiskolával:     12

Napközis tanulócsoportok száma:                      2

Tanulók átlaglétszáma csoportonként

– alsós átlaglétszám évfolyamonként:                 21 fő

max.:                26 fő

– felsős átlaglétszám évfolyamonként:                23 fő

max.:                30 fő

Iskola férőhelyeinek száma:                               254 fő

 

Alapfokú Művészeti oktatás – néptánc szak:

 

Tanulócsoportok száma:                               12

Előképző évfolyam:                                        2

Alap évfolyam:                                                6

Továbbképző évfolyam:                                  4

Tanulócsoportok átlaglétszáma:                   10 fő

max.:                20 fő

Iskola férőhelyeinek száma:                          120 fő

 A Néptánciskola tanulói étszám a 2007/2008-as tanévben

Osztályok neve Létszám
Előképző 14 fő
A/1 12 fő
A/3 19 fő
A/6 18 fő
T/1 19 fő
Összesen 82 fő.

 

Működési területe:

 

Szil, Egyed, Páli, Rábacsanak, Rábasebes, Sopronnémeti, Szilsárkány, Zsebeháza, tekintetében a községek közigazgatási területe.

 

OM azonosító:    030572

TEÁOR szám:    1-4. osztály 8010

5-8. osztály 8021

 

 

 

 

1)    Alapító szerve:

Szil Község Önkormányzata 9326 Szil, Hunyadi tér 3.

Páli Község Önkormányzata 9345 Páli Kossuth u. 81.

Sopronnémeti Község Önkormányzata 9325 Sopronnémeti Petőfi u.22.

Zsebeháza Község Önkormányzata 9346 Zsebeháza Béke u. 4.

2)    Közvetlen felügyeletei szerve:

Szil, Sopronnémeti, Zsebeháza, Páli, Rábacsanak, Rábasebes, Egyed, Szilsárkány Önkormányzatok Képviselőtestületei

 

Tanulói létszám 2007/2008-as  tanév

Évfolyam Szil Sopronnémeti Páli Beled Magyarkeresztur Szilsárkény Pásztori Bősárkány Zsebeháza Rábacsanak Egyed Összesen Szili iskola Tagiskola
1. 4 1 1 0 0 3 0 0 0 3 4 16 9 7
2. 11 2 4 0 0 3 0 0 0 3 6 29 20 9
3. 15 4 4 0 0 2 1 0 0 5 3 34 25 8
4. 14
+1
2 3 0 2 3 0 0 1 3 3 31 26 6
5. 9 0 2 2 0 3 0 1 1 6 0 22 22 0
6. 12 1 3 1 1 4 0 0 2 0 1 25 25 0
7. 14 3 4 0 2 3 1 0 2 8 3 40 40 0
8. 18 1 4 0 0 8 1 0 3 5 2 42 42 0
Össz.: 97
+1
14 25 1 5 29 3 1 9 33 22 239 209 30

 

+1 fő (4. osztály) magántanuló

Vélemény, hozzászólás?